نظرسنجی مخصوص تم تولد

شما چه رنگی را برای تم تولد میپسندید؟

کدام شخصیت کارتونی را انتخاب میکنید؟